Zespół Żłobków m.st Warszawy

Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2016

Na stronie Zespołu Żłobków m. st. Warszawy opublikowano regulamin rekrutacji do żłobków na rok 2016 dla dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016

Opieka i edukacja żłobkowa dzieci realizowana jest: w żłobkach samorządowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w oddziałach dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat, w niepublicznych żłobkach, którym miasto zleciło realizację zadania pod nazwą. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka” oraz punktach Dziennego Opiekuna wg. odrębnego regulaminu. Rekrutacja z wykorzystaniem elektronicznego systemu będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie. Ważny zapamiętania jest fakt, że o kolejności przyjęcia nie decyduje: data i godzina wydrukowania formularza, złożenia w żłobku, zatwierdzenia przez kierownika żłobka czy daty i godziny aktualizacji dokonywanej do 15 stycznia. Sprawy związane ze składaniem wniosków, odbiorem i dokonywaniem zmian we wnioskach do Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107 na wrzesień 2016 r. można będzie składać w Żłobku nr 33 przy ul. Umińskiego 9. Do Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 nie będzie prowadzony nabór na rok 2016/17 (z powodu remontu rozpoczynającego się w roku 2016). Kontynuacja opieki i edukacji żłobkowej dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016, które obecnie uczęszczają do żłobków: – w przypadku chęci kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, rodzice zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku, do którego uczęszczają dzieci, na druku pobranym bezpośrednio w żłobku. Dzieci rodziców, od których kierownik nie otrzymał potwierdzenia woli zostają usunięte z Systemu.

Zasady zapisów.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2013-2016, zamieszkałe w Warszawie. Ubiegać się można o przyjęcie dziecka do trzech żłobków, wybierając żłobek pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru według swoich preferencji. Do żłobka pierwszego wyboru należy dostarczyć wydrukowany i podpisany przez obydwoje rodziców/opiekunów wniosek w ciągu 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania. Kierownik żłobka wydaje pisemne poświadczenie przyjęcia formularza zgłoszenia. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, zostanie usunięty z systemu. W przypadku wybrania więcej niż trzech żłobków wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Na adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z numerem PIN, który wraz z nr PESEL posłużą do logowania poprzez stronę www do systemu, w którym sprawdzić będzie można status wniosku oraz miejsce na liście oczekujących. Po złożeniu wniosku w żłobku status z zarejestrowany zmieni się na oczekujący. Wnioski złożone wcześniej należy aktualizować pomiędzy 2 a 15 stycznia danego roku. Wniosek nie zaktualizowany w terminie zostanie usunięty z Systemu. Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się w żłobku pierwszego wyboru. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja rekrutacyjna w żłobku. Skargi rozpatrywane będą zgodnie z kompetencjami Zespołu Żłobków m. st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy w zakresie organizacji nadzoru nad żłobkami publicznymi. Zapisy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do żłobków integracyjnych: – rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w pierwszej kolejności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków integracyjnych i są zobowiązani do wskazania żłobka integracyjnego jako żłobka pierwszego wyboru. Żłobki integracyjne: Żłobek nr 31, Żłobek nr 46, Żłobek nr 47, Żłobek nr 50. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym).

Kryteria zapisów

Wynikają z treści statutów żłobków. Każdemu z kryteriów przypisano punktację liczbową, w przypadku kryteriów dotyczących zamieszkania na terenie m. st. Warszawy, zatrudnienia oraz odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla m. st. Warszawy, przyjmuje się następujące zasady:

– rodzic samotnie wychowującego dziecko spełniający kryteria otrzymuje maksymalny pułap punktów;

– oboje rodzice spełniający kryteria otrzymują maksymalny pułap punktów;

– jedno z rodziców spełnia kryteria – rodzice otrzymują połowę maksymalnej liczby punktów;

W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, powoduje to zmianę liczby punktów i powrotem na listę oczekujących.

O kolejności przyjęć do Żłobka – w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku – decyduje kolejność zarejestrowania w systemie oraz wiek dziecka.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko, uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny;

– wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji;

– zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

– oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rekrutacji bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.

Regulamin Rekrutacji 2016

Harmonogram Rekrutacji 2016

Wykaz Żlobkow

System Rejestracji Wniosków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.