Żłobki Warszawa

Kryzys dotyka najmłodszych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w projekcie opinii umieszczonym na swojej stronie internetowej odniosło się do przygotowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego obywatelskiej inicjatywy nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pod projektem złożonym w sejmie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w październiku 2010 roku podpisało się prawie 150 tys. osób. Po pierwszym czytaniu i odesłaniu do komisji projekt trafił do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży a następnie do prac w podkomisji. To już druga inicjatywa obywatelska Związku Nauczycielstwa Polskiego zmierzająca do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Obywatelski projekt nowelizacji zakłada m.in. bezpłatną opiekę w przedszkolach finansowaną z subwencji oświatowej oraz możliwość przyjmowania do przedszkoli dzieci dwuletnich. W oficjalnym stanowisku przekazanym do uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Edukacji Narodowej popiera kierunek zmian ale przy obecnej sytuacji budżetowej nie widzi możliwości ich realizacji. Jest to jednoznaczne z odrzuceniem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tak rekomendowany wniosek jako oficjalne stanowisko rządu po konsultacjach międzyresortowych wróci pod obrady sejmu i zostanie najpewniej głosami koalicji odrzucony.

Według resortu edukacji, koszty objęcia przedszkoli subwencją oświatową spowodowałby wzrost rządowych wydatków o 17 mld zł rocznie. Z analizy wykonania budżetu przez samorządy wynika, że gminy na utrzymanie przedszkoli wydają 5,65 mld zł rocznie. Zdaniem resortu wprowadzenie finansowania edukacji przedszkolnej z subwencji ogólnej, wymaga wnikliwych badań i analiz, wymaga zmian systemowych w sposobie finansowania jednostek samorządu. Ministerstwo pracuje już nad określeniem zakresu i wysokości wsparcia finansowego gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. nie przewidziano finansowania przedszkoli z budżetu państwa. Obecnie prowadzenie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gmin i przez nie jest finansowane.

Historia projektów i nowelizacji zadań związanych z opieką przedszkolną i sposobem jej finansowania to złożony w sejmie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowany przez ruch rodziców „Ratuj maluchy!”, projekt złożony przez PSL oraz projekt nowelizacji ustawy przygotowany wiosną tego roku przez resort edukacji. Wszystkie projekty zawierały zapisy dotyczące częściowego dofinansowania z budżetu wychowania przedszkolnego. Projekt ministerstwa po konsultacjach społecznych i międzyresortowych trafił w maju do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przewidywał objęcie subwencją dzieci 5 i 4-letnich. Po zastrzeżeniach ministra finansów nie został skierowana pod obrady Rady Ministrów.

Projekt obywatelski złożony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zawierał również propozycję obniżenia wieku dzieci przyjmowanych do przedszkoli do lat 2. Obecnie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, choć w wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 lat. Ministerstwo odrzucając projekt nowelizacji w tym zakresie twierdzi, ze nie ma potrzeby obejmowania systemem oświaty dzieci do lat trzech gdyż kompleksowa opieka sprawowana jest przez żłobki, kluby dziecięce, opiekunów dziennych i nianie. Jednak, ZNP w swoim uzasadnieniu twierdzi, że miejsc w żłobkach jest mało a obniżeniu wieku przedszkolnego dałoby szansę wcześniejszego powrotu na rynek pracy wielu mamom.

e-zlobek24.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *