Żłobki Warszawa

JAK ZAREJESTROWAĆ ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY W WARSZAWIE

Wniosek należy złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy  ul. Niecała 2. Do wniosku dołącza się:

1)  w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

2)  oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

3)  oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4)  w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) pozytywną opinię  komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

1)   dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

2)   w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru lub składa jego kopię. Wysokość opłaty za wpis określiła Rada m.st. Warszawy Uchwałą NR XIV/231/2011 z dnia 14.04.2011 r. i wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego wydawane jest  zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

 

Odmowa wpisu do rejestru następuje w przypadku gdy:

1)   podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1)   złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2)   nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3)   przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

25 maja 2011 r. weszła w życie uchwała nr XIV/231/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ustalono wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłata za wpis w 2017 roku wynosi 1000 zł.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty za wpis do rejestru: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004. Opłaty można także dokonać w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.


DZIENNY OPIEKUN

Zgodnie z ustawą, dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna zatrudniana przez Miasto stołeczne Warszawa na podstawie umowy o świadczenie usług sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tyg. życia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1)  zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3)    prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:
1)  korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
2)  prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Dzienni opiekunowie wybierani są przez Prezydenta m.st. Warszawy w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. z dnia 9 września 2015 r.)

 

Dzienni opiekunowie podlegają wpisowi do wykazu prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Wykaz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EB31DDDD-EC4E-41E6-968A-470CECF76361.htm


Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1)    daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3)    wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
5)    posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6)    odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Wynagrodzenie dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określiła Rada m.st. Warszawy  Uchwałą Nr LXXXIII/2121/2014 z dnia 05 czerwca 2014 r. zmienioną Uchwałą  Nr XVI/311/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad  jego ustalania.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna. Wysokość opłat określa Rada m.st. Warszawy Uchwałą nr XXXVII/937/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę  i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

NIANIA
Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej „umową uaktywniającą”. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność;
3)  dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką  sprawowaną przez dziennego opiekuna.
Więcej informacji na stronie http://zus.pl/

Podstawa: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z  2016 r. poz. 157)Szczegółowych informacji udziela Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2 00-098 Warszawa http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/PS/default.htm

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/PS/Ewidencje_rejestry/Rejestr+zlobkow+i+klubow+dzieciecych.htm

UWAGA!!!

Żłobek lub klub dziecięcy można również zarejestrować elektronicznie. W tym przypadku wzór wniosku jest ustalony przez rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki społecznej. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie portalu www.emp@tia.gov.pl w zakładce e-wnioski. Do wykorzystania tego sposobu rejestracji konieczne jest założenie na nim konta i posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

Załączniki znajduja sie na stronie: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/przyjazne-warunki-dla-rodziny/opieka-nad-dzieckiem-0-3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *