Żłobki Warszawa

Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2016

Żłobki Warszawa

Na stronie Zespołu Żłobków m. st. Warszawy opublikowano regulamin rekrutacji do żłobków na rok 2016 dla dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016

Opieka i edukacja żłobkowa dzieci realizowana jest: w żłobkach samorządowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w oddziałach dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat, w niepublicznych żłobkach, którym miasto zleciło realizację zadania pod nazwą. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka” oraz punktach Dziennego Opiekuna wg. odrębnego regulaminu. Rekrutacja z wykorzystaniem elektronicznego systemu będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie. Ważny zapamiętania jest fakt, że o kolejności przyjęcia nie decyduje: data i godzina wydrukowania formularza, złożenia w żłobku, zatwierdzenia przez kierownika żłobka czy daty i godziny aktualizacji dokonywanej do 15 stycznia. Sprawy związane ze składaniem wniosków, odbiorem i dokonywaniem zmian we wnioskach do Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107 na wrzesień 2016 r. można będzie składać w Żłobku nr 33 przy ul. Umińskiego 9. Do Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 nie będzie prowadzony nabór na rok 2016/17 (z powodu remontu rozpoczynającego się w roku 2016). Kontynuacja opieki i edukacji żłobkowej dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016, które obecnie uczęszczają do żłobków: – w przypadku chęci kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, rodzice zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku, do którego uczęszczają dzieci, na druku pobranym bezpośrednio w żłobku. Dzieci rodziców, od których kierownik nie otrzymał potwierdzenia woli zostają usunięte z Systemu.

Zasady zapisów.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2013-2016, zamieszkałe w Warszawie. Ubiegać się można o przyjęcie dziecka do trzech żłobków, wybierając żłobek pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru według swoich preferencji. Do żłobka pierwszego wyboru należy dostarczyć wydrukowany i podpisany przez obydwoje rodziców/opiekunów wniosek w ciągu 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania. Kierownik żłobka wydaje pisemne poświadczenie przyjęcia formularza zgłoszenia. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym terminie, zostanie usunięty z systemu. W przypadku wybrania więcej niż trzech żłobków wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Na adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z numerem PIN, który wraz z nr PESEL posłużą do logowania poprzez stronę www do systemu, w którym sprawdzić będzie można status wniosku oraz miejsce na liście oczekujących. Po złożeniu wniosku w żłobku status z zarejestrowany zmieni się na oczekujący. Wnioski złożone wcześniej należy aktualizować pomiędzy 2 a 15 stycznia danego roku. Wniosek nie zaktualizowany w terminie zostanie usunięty z Systemu. Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się w żłobku pierwszego wyboru. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja rekrutacyjna w żłobku. Skargi rozpatrywane będą zgodnie z kompetencjami Zespołu Żłobków m. st. Warszawy oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy w zakresie organizacji nadzoru nad żłobkami publicznymi. Zapisy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do żłobków integracyjnych: – rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w pierwszej kolejności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków integracyjnych i są zobowiązani do wskazania żłobka integracyjnego jako żłobka pierwszego wyboru. Żłobki integracyjne: Żłobek nr 31, Żłobek nr 46, Żłobek nr 47, Żłobek nr 50. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym).

Kryteria zapisów

Wynikają z treści statutów żłobków. Każdemu z kryteriów przypisano punktację liczbową, w przypadku kryteriów dotyczących zamieszkania na terenie m. st. Warszawy, zatrudnienia oraz odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla m. st. Warszawy, przyjmuje się następujące zasady:

– rodzic samotnie wychowującego dziecko spełniający kryteria otrzymuje maksymalny pułap punktów;

– oboje rodzice spełniający kryteria otrzymują maksymalny pułap punktów;

– jedno z rodziców spełnia kryteria – rodzice otrzymują połowę maksymalnej liczby punktów;

W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, powoduje to zmianę liczby punktów i powrotem na listę oczekujących.

O kolejności przyjęć do Żłobka – w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku – decyduje kolejność zarejestrowania w systemie oraz wiek dziecka.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko, uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny;

– wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji;

– zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

– oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rekrutacji bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.

Regulamin Rekrutacji 2016

Harmonogram Rekrutacji 2016

Wykaz Żlobkow

System Rejestracji Wniosków

 

 

 

 

4 thoughts on “Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2016

  1. Witam, zamienię miejsce w żłobku nr 49 na żłobek nr 2 lub 3

  2. Witam Serdecznie. Zamienię miejsce z Żłobku nr 49 na Żłobek nr 2 w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *