Rekrutacja 2013 – Zespół Żłobków m. st. Warszawy

Zespół Żłobków m. st. Warszawy

Nabór do żłobków warszawskich dzieci urodzonych w latach 2010 – 2013 w systemie rekrutacji w roku 2013 odbywać się będzie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez działający od stycznia 2012 roku elektroniczny system rekrutacji. System działa na podstawie jednolitych kryteriów naboru oraz harmonogramu rekrutacji opublikowanych na stronie internetowej Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. Czas oczekiwania na przyjęcie do placówki to okres ok. roku dlatego największe szanse będą miały dzieci zarejestrowane w systemie tuż po urodzeniu i rejestracji w urzędzie. Rekrutacja będzie dotyczyła przyjęć do żłobków od września 2013 roku i przyjęć wcześniejszych na zwalniane w żłobkach miejsca.

Przyjmowanie elektronicznych wniosków odbywa się nieprzerwanie w okresie roku. Pamiętać jedynak należy o potwierdzeniu w systemie złożenia wniosku z roku poprzedniego ( w roku 2013 do dnia 15 stycznia). Aktualizacji wniosku na kolejny rok dokonuje się za pomocą 4 cyfrowego kodu PIN, otrzymanego podczas wcześniejszej rejestracji w systemie. Data logowania do sytemu rekrutacji, która będzie miała wpływ na kolejność przyjęć pozostaje bez zmian. Natomiast data i godzina aktualizacji nie będzie miała wpływu na kolejność przyjęć. Brak aktualizacji spowoduje po 15 stycznia usunięcie z systemu rekrutacji złożonego w 2012 roku wniosku. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do żłobka potwierdzają w danym roku chęć kontynuowania opieki na drukach otrzymanych bezpośrednio w żłobku.

Harmonogram rekrutacji:

1-31 maja (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli kontynuowania opieki i edukacji w żłobku, do którego uczęszczają dzieci.

31 maja – utworzenie list naboru na wolne miejsca we wrześniu. Wszyscy oczekujący w systemie na przyjęcie do żłobka, będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na.

1-14 czerwca- posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach.

15 czerwca, godz. 9:00 – listy dzieci zakwalifikowanych do żłobków dostępne w systemie i żłobkach.

17-21 czerwca (do godz. 15:00) – pisemne potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do żłobka. Brak potwierdzenia woli zapisu, spowoduje usunięcie z Systemu ze wszystkich 3 żłobków. Dodatkowo kierownik żłobka może zażądać w określonym terminie przekazania do wglądu dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w formularzu.

24 czerwca godz. 10:00 – oficjalne listy dzieci przyjętych do żłobka.

do 28 czerwca do godz. 15:00 – podpisanie umowy o korzystanie ze żłobka od dnia 1 września.

Formularz/wniosek wypełniony w Internecie należy wydrukować i podpisany dostarczyć w terminie 10 dni od daty rejestracji w systemie; do żłobka pierwszego wyboru.

Przyjęcia odbywają się na podstawie ilości zebranych punktów. Maksymalną liczbę punktów dostaną rodzice mieszkający w Warszawie, odprowadzający podatek oraz pracujący lub uczący się w stolicy lub gdy ojciec lub matka dziecka jest niepełnosprawny albo niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za rodzeństwo uczęszczające do żłobka, za dwoje lub więcej rodzeństwa do 14. roku życia. Punktacja uwzględni również rodziny objęte nadzorem kuratora oraz niepełnosprawność rodzeństwa malucha.

Kryteria przyjęć dzieci urodzonych w latach 2010 – 2013 do żłobków samorządowych i niepublicznych żłobków, którym miasto zleca realizację zadania organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – punktacja:

1. Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy, 27 pkt.

2. Odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy:

a) oboje rodzice – 27 pkt.;

b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego m.st. Warszawy 27 pkt.;

c) jedno z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego m.st. Warszawy – 13,5 pkt..

3. Rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadza pozarolnicza działalność gospodarcza albo wobec matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sad powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, 27 pkt. (Rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający powyższe kryteria otrzymuje za każde spełniane kryterium 27 pkt. Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich otrzymuje po 13,5 pkt. za każde spełniane powyższe kryterium.).

4. Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka, 6 pkt.

5. Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora, 4 pkt.

6. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczona niepełnosprawnością, 4 pkt.

7. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia, 5 pkt.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech żłobków, które prowadzą zapisy dzieci w oddziałach żłobkowych z podziałem na grupy wiekowe wg wykazu umieszczonego na stronie internetowej Zespół Żłobków m. st. Warszawy.

3 thoughts on “Rekrutacja 2013 – Zespół Żłobków m. st. Warszawy

 1. WItam serdecznie,

  będę wdzięczna za informację na kiedy przewidziane jest (jeśli znają już Państwo datę) rozpoczęcie rekrutacji do nowego złobka prz ul. Czerwona Droga.
  Jeśli do 15.01. nie złożyłam żadnego wniosku o żłobek mam rozumieć, że pozbawia to mojego syna jakichkolwiek szans na miejsce w tym żłobku w tym roku?
  I jeszcze jedno pytanie- kiedy i w jakiej formie pojawi się informacja o rozpoczętej rekrutacji do wspomnianego żłobka.

  pozdrawiam,
  Ania Centkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *