Ważne – Nowe zasady rekrutacji do żłobków 2012

Na stronie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pojawił się komunikat na temat nowych zasad rekrutacji do żłobków w 2012 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami. Link do wiadomości TUTAJ.

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy zgodnie z Uchwałą nr XVIII/382/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia w zespół.

Rekrutacja do żłobków dzieci urodzonych w latach 2009-2012, będzie się odbywała poprzez elektroniczny systemu wniosków zgodnie z nowym harmonogramem rekrutacji. Dokument „Opieka i edukacja żłobkowa dzieci urodzonych w latach 2009-2012 w roku 2012” zawiera nowe kryteria i zasady naboru. Oznacza, to utratę ważności składanych w poprzednich latach wniosków i rozpoczęcie naboru na zwalniane miejsca na podstawie złożonych wniosków od dnia 2 stycznia 2012 roku. Wszystkie wcześniejsze listy rezerwowe tracą swoją ważność. W przypadku zwolnionego miejsca w danym żłobku będzie się musiała każdorazowo zebrać komisja rekrutacyjna w celu rozpatrzenia wniosków złożonych do tego dnia.

Nowe zasady rekrutacji dotyczą przyjęć do żłobków od września w roku 2012/2013 i przyjęć wcześniejszych na miejsca zwalniane z powodu rezygnacji z usług żłobka.

Osoby nie mogące skorzystać z internetowego systemu wniosków, mogą rejestrować się w dowolnym żłobku w godzinach pracy kierownika żłobka (z wyłączeniem Żłobka nr 45 ).

Jak zawsze pozostaje pytanie czy nowe zasady rekrutacji zapewnią sprawne jej przeprowadzenie. Czy wszystkie dzieci zostaną przyjęte według jednolitych zasad i kryteriów i nie pojawią się przypadki omijania kolejności i naginania zasad? Optymalne wykorzystanie miejsc w żłobkach to raczej pobożne życzenie. Pracownicy Zespołu Żłobków m. st. Warszawy nie są przekonani o sprawności systemu, asekurując się zapisem o możliwości unieważnienia lub zmiany terminu rekrutacji prowadzonej przez elektroniczny system wniosków.

System zostanie uruchomiony 2 stycznia 2012 roku o godz. 9.00 (rano) pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012/

Strona testowa: http://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja/ dostępna od 27 grudnia 2011 r.

Załączniki:

Harmonogram rekrutacji.
Regulamin rekrutacji.
Wykaz żłobków.
Uchwała nr XVIII/382/201

3 thoughts on “Ważne – Nowe zasady rekrutacji do żłobków 2012

 1. Najbardziej oblegane żłobki w Warszawie

  Naj­wię­cej ro­dzi­ców zło­ży­ło wnio­ski o przy­ję­cie dziecka do Żłob­ka nr 36 przy ul. Stru­my­ko­wej na Bia­ło­łę­ce. Wpły­nę­ło 310 po­dań, choć wszyst­kich miejsc jest 125. Ko­lej­ne to: Żło­bek nr 3 przy ul. War­cha­łow­skie­go na Ur­sy­no­wie (199 po­dań, 95 miejsc); Żło­bek nr 42 przy ul. Cho­dec­kiej na Tar­gów­ku (190 po­dań); Żło­bek nr 26 przy ul. Wa­pow­skie­go w Ur­su­sie (181 po­dań, 100 miejsc); Żło­bek nr 6 przy ul. św. Bo­ni­fa­ce­go na Mo­ko­to­wie (176 po­dań, 108 miejsc); Żło­bek nr 7 przy ul. Kmi­ci­ca na Mo­ko­to­wie (170 po­dań, 151 miejsc); Żło­bek nr 40 przy ul. Kle­men­sie­wi­cza na Be­mo­wie (170 po­dań, 95 miejsc).

 2. Opis kryterium przyjęć dzieci urodzonych w latach 2009-2012 w roku 2012do żłobków samorządowych i niepublicznych żłobków, którym miasto zleca realizację zadania organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – punktacja:
  1. Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy, 27 pkt.
  2. Rodzice odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy, 27 pkt.
  3. Rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadza pozarolnicza działalność gospodarcza albo wobec matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sad powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, 27 pkt. (Rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający powyższe kryteria otrzymuje za każde spełniane kryterium 27 pkt. Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich otrzymuje po 13,5 pkt. za każde spełniane powyższe kryterium.)
  4. Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka, 6 pkt.
  5. Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora, 4 pkt.
  6. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczona niepełnosprawnością, 4 pkt.
  7. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia, 5 pkt.

 3. REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW WARSZAWSKICH 2012 – ROZPOCZĘTA

  27 grudnia 2011 r.: ruszył system testowy rejestracji elektronicznej do żłobków warszawskich na stronie http://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja/ oraz infolinia dla rodziców: tel. 22 565 23 44 (w godz. 8.30-15.30)
  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW WARSZAWSKICH – 2012 ROK
  2 stycznia 2012 roku od godziny 9.00 (rano) – uruchomienie systemu elektronicznej rejestracji na stronie http://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012/
  1-31 maja (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli kontynuowania opieki i edukacji w żłobku, do którego uczęszczają dzieci.
  31 maja – utworzenie list naboru na wolne miejsca we wrześniu.
  1-14 czerwca- posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach.
  15 czerwca, godz. 9:00 – listy dzieci zakwalifikowanych do żłobków dostępne w systemie i żłobkach.
  18-22 czerwca (do godz. 15:00) – pisemne potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do żłobka.
  25 czerwca godz. 10:00 – oficjalne listy dzieci przyjętych do żłobka.
  do 30 czerwca do godz. 15:00 – podpisanie umowy ze żłobkiem.

  Formularz/wniosek wypełniony w Internecie należy wydrukować i podpisany dostarczyć w terminie 10 dni od daty rejestracji w systemie; do żłobka pierwszego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *